flag Судова влада України

Єдиний Контакт-центр судової влади України 0-800-501-492

Затверджено
Наказом Балтського
районного суду
№ 4-гп від 28.07.2016
 
ПРАВИЛА 
внутрішнього службового розпорядку Балтського районного суду Одеської області
 
І. Загальні положення
1. Ці правила визначають загальні положення щодо організації внутрішнього службового розпорядку Балтського районного суду Одеської області (далі суду), його апарату (далі – суд), режим роботи, умови перебування працівників апарату суду на робочому місці і в приміщенні суду та забезпечення раціонального використання його робочого часу.
2. Службова дисципліна в суді як в державному органі ґрунтується на засадах сумлінного та професійного виконання державним службовцем і працівниками патронатної служби, а також обслуговуючим персоналом своїх обов'язків, створення належних умов для ефективної роботи, їх матеріально-технічного забезпечення, заохочення за результатами роботи.
3. Правила внутрішнього службового розпорядку в Балтському районному судіОдеської області затверджуються наказом керівника апарату суду за поданням голови суду та на підставі зборів трудового колективу суду.
4. Правила внутрішнього службового розпорядку суду доводяться до відома всіх суддів, державних службовців, працівників патронатної служби та інших службовців (далі – працівники апарату суду), які працюють в суді, під підпис.
ІІ. Загальні правила етичної поведінки в Балтському районному суді Одеської області
1.   Працівники апарату суду, повинні дотримуватись вимог етичної поведінки.
2. Працівники апарату суду у своїй роботі повинні дотримуватись принципів професійності, принциповості та доброзичливості, дбати про свою професійну честь і гідність.
3. Працівники апарату суду повинні уникати нецензурної лексики, не допускати підвищеної інтонації під час спілкування. Неприпустимими є прояви зверхності, зневажливого ставлення до колег та громадян.
4. Працівники апарату суду під час виконання своїх посадових обов’язків повинні дотримуватися взаємоповаги, ділового стилю спілкування, виявляти принциповість і витримку.
ІІІ. Робочий час і час відпочинку працівників апарату Балтського районного суду Одеської області
1. Тривалість робочого часу працівників апарату суду становить 40 годин на тиждень.
2. У Балтському районному суді Одеської області, встановлено п’ятиденний робочий тиждень із тривалістю роботи по днях: понеділок, вівторок, середа, четвер - по 8 годин 15 хвилин, п’ятниця - 7 годин; вихідні дні - субота і неділя.
Режим роботи суду встановлено з 8 години 00 хвилин по 17 годину 00 хвилин..
3. Початок та кінець робочого часу, перерва, що надається для відпочинку і харчування, встановленоз 12 години  до 12 годин 45 хвилин.
Тривалість перерви для відпочинку і харчування становить  45 хвилин. Перерва не включається в робочий час, і працівник апарату суду може використовувати її на свій розсуд. На цей час він може відлучатися з місця роботи.
4. Напередодні святкових та неробочих днів тривалість робочого дня скорочується на одну годину.
5. Працівникам забороняється відволікати державного службовця від виконання його посадових обов’язків.
6. Облік робочого часу у державному органі здійснюється у відповідному табелі робочого часу.
7. Вихід працівника апарату суду за межі адміністративної будівлі суд у робочий час зі службових питань відбувається з відома його безпосереднього керівника.
ІV. Порядок повідомлення працівника апарату суду про свою відсутність
1. Працівник апарату суду повідомляє свого безпосереднього керівника про свою відсутність на роботі у письмовій формі, засобами електронного чи телефонного зв’язку або іншим доступним способом.
2. У разі недотримання працівником апарату суду вимог пункту 1 цього розділу складається акт про відсутність працівника апарату суду на робочому місці.
3. У разі ненадання працівником апарату суду доказів поважності причини своєї відсутності на роботі він повинен подати письмові пояснення на ім’я керівника апарату суду щодо причин своєї відсутності.
V. Перебування працівника апарату суду в Балтському районному суді Одеської області у вихідні, святкові, неробочі дні та після закінчення робочого часу
1. Для виконання невідкладних завдань працівник апарату суду може залучатись до роботи понад установлену тривалість робочого дня за наказом (розпорядженням) керівника апарату суду, в тому числі у вихідні, святкові, неробочі дні, а також у нічний час з компенсацією за роботу відповідно до законодавства.
Тривалість роботи понад установлену тривалість робочого дня, а також у вихідні, святкові та неробочі дні, у нічний час для кожного працівника апарату суду не повинна перевищувати чотири години протягом двох днів поспіль і 120 годин на рік.
2. Керівник державної служби за потреби може залучати працівників апаратусуду до чергування після закінчення робочого дня, у вихідні, святкові і неробочі дні.
3. при необхідності складаеться графік чергувань. У графіку чергування зазначаються: завдання, яке потребує виконання, відповідальний працівник апарату суду, його посада, місце, дата та строк чергування.
4. У разі залучення до чергування після закінчення робочого дня, у вихідні, святкові і неробочі дні працівника апарату суду, якого не включено до графіка, наступного робочого дня після чергування відповідна інформація подається службою управління персоналом керівнику державної служби для внесення в установленому порядку відповідних змін до такого графіка.
5. У разі залучення працівника апарату суду до роботи понад установлену тривалість робочого дня у державному органі запроваджується підсумований облік робочого часу з тим, щоб тривалість робочого часу за обліковий період не перевищувала норми тривалості робочого часу.
За роботу в зазначені дні (час) працівникам апарату суду надається грошова компенсація у розмірі та порядку, визначених законодавством про працю, або протягом місяця надаються відповідні дні відпочинку за заявами працівників апарату.
6. Забороняється залучати до роботи понад установлену тривалість робочого дня, а також у вихідні, святкові та неробочі дні, у нічний час вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до трьох років. Жінки, які мають дітей віком від 3 до 14 років або дитину-інваліда, можуть залучатися до надурочних робіт лише за їхньою згодою. Залучення інвалідів до надурочних робіт можливе лише за їхньою згодою і за умови, що це не суперечить медичним рекомендаціям.
VІ. Порядок доведення до відома працівника апарату суду нормативно-правових актів, наказів, доручень та розпоряджень зі службових питань
1. Нормативно-правові акти, накази, доручення, розпорядження зі службових питань доводяться до відома працівників апарату суду шляхом ознайомлення у паперовій або електронній формі з підтвердженням такого ознайомлення.
Підтвердженням може слугувати підпис працівника апарату суду (у тому числі як відповідального виконавця) на документі, у журналі реєстрації документів або відповідний електронний цифровий підпис, який підтверджує ознайомлення з певним службовим документом в електронній формі.
2. Нормативно-правові акти, які підлягають офіційному оприлюдненню, доводяться до відома працівника апарату суду шляхом їх оприлюднення в офіційних друкованих виданнях, а також шляхом розміщення на власному веб-сайті суду.
VІІ. Дотримання загальних інструкцій з охорони праці та протипожежної безпеки
1. Керівник апарату суду зобов’язаний забезпечити безпечні умови праці, належний стан засобів протипожежної безпеки, санітарії і гігієни праці.
Інструктування з охорони праці та протипожежної безпеки має здійснювати особа, на яку керівником апарату суду покладені відповідні функції в суді.
2. Працівник апарату суду повинен дотримуватись правил техніки безпеки, виробничої санітарії і гігієни праці, протипожежної безпеки.
3. Умови праці на робочому місці, стан засобів колективного та індивідуального захисту, що використовуються державним службовцем, а також санітарно-побутові умови повинні відповідати вимогам нормативно-правових актів з охорони праці.
4. За стан пожежної безпеки та дотримання інструкцій з охорони праці в органі державної влади відповідає керівник апарату суду та визначена ним відповідальна особа, на яку покладено такий обов’язок.
VIІI. Порядок прийняття та передачі діловодства (справ) і майна державним службовцем
1. Працівник апарату суду зобов’язаний до звільнення з посади чи переведення на іншу посаду передати справи і довірене у зв’язку з виконанням посадових обов’язків майно уповноваженій суб’єктом призначення в суді особі. Уповноважена особа зобов’язана прийняти справи і майно.
2. Факт передачі справ і майна засвідчується актом, який складається у двох примірниках і підписується уповноваженою особою суду, керівником апарату суду та працівником апарату суду, який звільняється.
Один примірник акта видається працівнику апарату суду, який звільняється чи переводиться на іншу посаду, інший примірник долучається до особової справи цього працівника апарату суду.
ІХ. Прикінцеві положення
1. Недотримання вимог правил внутрішнього службового розпорядку є підставою для притягнення працівника апарату суду до відповідальності у порядку, передбаченому чинним законодавством.
2. Питання, пов’язані із застосуванням правил внутрішнього службового розпорядку, вирішуються керівником апарату суду, а у випадках, передбачених чинним законодавством.